350 let od založení piaristického gymnázia
ve Slaném

 

Odhalení pamětní desky a mše svatá

 

Slavnostní koncert

 

 

Oslavy  350. let gymnázia 

Jak se vše připravovalo, jak vše proběhlo

 Už v roce 2000 se o budoucích oslavách začalo mluvit. Hlavním připomínatelem výročí byl absolvent z roku 1951, archeolog PhDr. Václav Moucha, který nikdy neopomněl při setkání s někým z gymnázia upozornit, že čas běží, už je to za x roků a co že už jsme pro výročí udělali.Nedovolil nám na blížící se oslavy zapomenout, ale zároveň předával i své rady a nápady.

Opravdu intenzivní příprava začala v roce 2006.To už jsme věděli,že chceme vydat almanach  a také jsme v užším kruhu plánovali, co vše bychom byli schopni zorganizovat. Vyzvali jsme kolegy ze sboru, kteří chtějí při přípravě oslav dlouhodobě pomáhat.Tak vznikla přípravná skupina, která se od jara 2007 scházela na nepravidelných schůzkách . Každá schůzka hodnotila postup příprav a určovala další úkoly.Do této skupiny patřili: ředitel RNDr. M.Dundr, CSc., Mgr O.Judlová ( hlavní garant oslav),RNDr. V.Kulich,Mgr. J.Hořejší,RNDr. V. Němec, Mgr P. Novák a Mgr. J. Pokorný.

Po důkladném zvážení jsme se rozhodli nepřibírat k organizaci příprav zástupce mimo školu(např. z bývalých žáků), ale vyzvat je v případě zájmu ke spolupráci na konkrétních dílčích částech(např. při přípravě akademie, technické spolupráci, sponzorství apod. ).

Od září 2006 O.Judlová vypisovala postupně z třídních katalogů od roku 1908 seznamy žáků maturitních tříd s údajem o rodišti(později bydlišti) a poznámkou o výborném prospěchu nebo nějakém mimořádném opatření.Chtěli jsme almanachem k 350. výročí navázat na ten předešlý k 250. výročí, musel tudíž obsahovat jména absolventů za oněch 100 let.

 viz. poznámka 1)

 

Závěrečná statistika přinesla tato čísla: od školního roku 1907-8 do roku 2006-7 odmaturovalo na slánském gymnáziu celkem 177 třídních kolektivů, absolvovalo tedy 4569 žáků (2194 hochů a 2273 dívek). Do tohoto počtu jsou zahrnuti i externě studující (večerní studium při zaměstnání).

Mimořádná situace nastala na počátku 50. let, kdy ve třídě končící osmileté studium v roce 1951 nebyla už po písemné maturitě jedna čtvrtina žáků (8 z celkem 33) připuštěna k ústní zkoušce, údajně pro ne příliš kladný poměr k dělnické třídě. Museli svůj poměr zlepšit rokem ve výrobě a v roce 1952 směli maturitní zkoušku složit jako externisté. V roce 1952-3 byl zase současný třetí ročník připraven o závěrečný rok studia. Chystal se přechod k jedenáctiletce, proto žáci třetího ročníku museli během prázdnin absolvovat rychlokurz na doplnění učiva 4. ročníku a koncem srpna 1953 odmaturovat. Všem dalším se až do změny ve dvanáctiletku středoškolská studia zkrátila také na pouhé tři roky.

Při pořizování seznamů žáků bylo sepisování také pedagogové působící v těchto letech na škole. Vystřídalo se jich tu od roku 1907 až do současnosti 346.

Zajímavé bylo také nalezení několika rodin, z nichž na gymnáziu studoval 4 nebo 3 generace. Jedná se o Nejtkovy (první maturoval v roce 1883, poslední 1985, celkem 5 členů rodiny), Kurkovy-Husákovy (4 generace, 1889 až 1971, nejmladší člen rodiny studoval na naší škole 1 rok v 90. letech 20. století), Zajíčkovy (4 generace 1905 až dosud), Kubešovy (4 generace 1900 až 1974), Pražákovy-Hortovy (4 generace 1917 až 2007), Běhounkovy-Martinovských (4 generace 1927-dosud), Šarbochovy (3 generace 1942-dosud), Šturmovy-Votavovy (3 generace 1959-dosud, gymnázium zatím navštěvovalo nebo ještě navštěvuje 9 členů rodiny).

Od října 2007 do června 2008 jsme informovali veřejnost o přípravě oslav v měsíčníku Slánské radnice. Od jara 2007 jsme se také obraceli na abiturientské sjezdy s žádostí o malý finanční příspěvek na oslavy. Webové stránky školy informovaly o stavu příprav i přespolní, pomocí internetu se nám scházel i materiál na chystanou výstavu k zapůjčení, přicházela korespondence některých bývalých žáků.

19.března 2008 jsme za účasti celé školy a pozvaných hostů zasadili strom výročí – jinak Jubilant. V březnu jsme také začali zvát na oslavy všechny bývalé absolventy. Z každé třídy jsme kontaktovali dostupného člověka, kterého jsme požádali, aby předal informace své třídě.Bývalé profesory a hosty jsme obesílali písemně.

V květnu jsme dali do tisku almanach a dokončili čtvrtou část vzpomínek, zároveň jsme vlastními silami pořídili dotisk již rozebraných vzpomínek I. – III. a dějin slánského gymnázia od prof. Eysselta.

 

viz. poznámka 2)

 

Nechali jsme k příležitosti výročí zhotovit jubilejní razítka, ve spolupráci s antikvariátem p. Kabátka byly vydány dvě jubilejní pohlednice. Dalšími upomínkami na výročí jsou turistická známka (vyrobena v podniku Turistické známky s.r.o. v Rýmařově – Janovicích) a pamětní medaile (provedení zajistil otec současné studentky pan ing. Pavel Kunert ze Zlonic, pokovení na povrchu zhotovila Galvanotechna v Jablonci n. Nisou). Pro všechny účastníky oslav jsme přichystali účastnické stužky (středně modré se zlatým nápisem 350 let gymnázia). K zářijovému odhalování nové pamětní desky na staré koleji byl přichystám ještě kalendář na školní rok 2008-9, který ze studentských výtvarných prací sestavila Mgr. Jana Hořejší.

Hlavní oslavy proběhly ve škole v polovině června, v pátek 13. až neděli 15.6. V pátek odpoledne byla zpřístupněna  návštěvníkům celá budova školy na Smetanově náměstí. Ve všech poschodích a téměř všech místnostech bylo možno zhlédnout výstavu o minulosti i současnosti školy, dalo se nahlédnout do kabinetů, zastavit se v tělocvičně, posedět ve třídě nebo se projít po zahradě, kde se mohlo i střílet do terče (jako vzpomínka na slavnou éru branných závodů 70. a 80. let). Odpoledne a večer se konala dvě představení akademie v divadle. V programu účinkovali absolventi i současní žáci školy.

Hlavním dnem oslav byla sobota 14.června. V kapli Zasnoubení Panny Marie ve staré koleji se nejprve rozezněl věžní zvonek na znamení slavnostního zahájení a krátké mše pro pozvané hosty. Poté se účastníci odebrali na hřbitov, kde si položením kytičky a zapálením svíčky připomněli zemřelé profesory a zaměstnance školy. Při určování kantorských hrobů jsme zjistili také dva zcela opuštěné a téměř rozpadlé. Požádali jsme město o pomoc a tyto hroby byly opraveny a pořízeny nové desky se jmény dotyčných.

Mezitím v nové budově pokračovala výstava, v aule se sešli hosté, bývalí a současní pedagogové i někteří absolventi ke krátké filmové prezentaci školy, k výměně pozdravných proslovů s partnerskými školami a předání dárků. Návštěvníkům bylo k dispozici i občerstvení v podobě různých nápojů a studený bufet.

            Po poledni se před školou začal řadit průvod. Absolventi šli podle ročníků, za cedulí s číslem označujícím rok maturity. V čele průvodu jela bryčka. S nejstaršími hosty, kteří maturovali před více než sedmdesáti lety. Do kroku hrála kapela Beta pod vedením pana Rudolfa Hyšky. Průvod čítající na 1200 účastníků prošel Husovou ulicí na náměstí. Zde byly z improvizovaného pódia předneseny zdravice zástupců krajských a republikových orgánů a vyhlášena Cena Rosálie a Rudolfa Čermákových ve prospěch úspěšných studentů gymnázia. Zbytek odpoledne a večer byly věnovány setkání absolventů po třídách v městském centru Grand nebo jiných pohostinských zařízeních. Ve velkém sále Grandu probíhal také program připravený současnými i bývalými žáky.

Neděle byla věnována dnešním hudbymilovným studentům. V letním kině Na Hájích se konal festival někdejších i současných hudebních skupin, jejichž vznik byl spjat s gymnáziem nebo v nichž hrají studenti či absolventi školy. Festival měl případný název „Od deseti do deseti“, ale byl kvůli dešti ukončen o něco dříve (ve 21 hodin 30 minut).

            Několik poznámek na závěr: Nejstarší absolvent, který se písemně ozval, byl pan Jan Dragoun z Černošic (maturita v roce 1932); dostavili se i absolventi ze zámoří, z Kanady a z USA; oslavy finančně podpořilo celkem 33 sponzorů (jejich seznam je uveden v almanachu); hostem oslav byl také zástupce piaristického řádu u nás P. Jerzy Szwarc; do almanachu přispěli svými odbornými pojednáními PhDr.Václav Bartůšek, PhD.,přední znalec historie a působení piaristického řádu u nás i ve světě, a PhDr.Karel Křesadlo, jihlavský archivář, odborník na problematiku středověku, absolvent slánského gymnasia z roku 1962. Přípravy a průběh oslav jsou zachyceny kamerovým dokumentem.

                                                                                              

Poznámky 

 

1)   Almanach  Gymnázia VBT   350 let

 

má 103 stran

textová část (kromě uvedených odborných článků) - Mgr. Olga Judlová

fotografická část - RNDr. Milan Dundr, Csc.

technické provedení - Ing. Markéta Vykouková

Almanach obsahuje:

-foto zakládací listiny a překlad latinského textu

-zdravice představitelů kraje, starosty, ředitele

-k dějinám školy

-abecední seznam vyučujících 1908 – 2008 včetně cizojazyčných lektorů

-seznam absolventů školy 1908 – 2007

-nepedagogičtí spolupracovníci

-dívky a ženy ve slánském gymnáziu

- Slaný – Pegnitz

-procházka ke hrobům

-odbor čl. dr. V. Bartůška O studentech a žácích………v letech 1658-1778

-odbor. čl. dr. K. Křesadla Slánská řemesla a cechovní artikuly do r 1570

-fotografická příloha

-seznam sponzorů

 

2) Autoři vzpomínek:

 Vzpomínky – I. část  (1995) 

 Prof. Jarmila Křesadlová

PaeDr.  Věra Formánková

Vlastimil Jirát

PhDr. Václav Moucha

Hermína Drdová

Marie Součková

Karel Smyczek

Jaroslav Lenc

 

Vzpomínky- II. část (1998)

JUDr. Miloslav Jaroch

PhDr. Karel Eysselt

RNDr. Anežka Šírková

PhDr. Václav Moucha

Eva Brtnová- Listíková

Bohumila Nešporová (roz. Matějková)

 

Vzpomínky- III. část (2002)

Miroslav Samec

Zdeněk Petráček

Václav Cibula

Antonín Loucký

Vladimír Rus

Jiří Antropius

Božena Formánková- Hájková

Kamila Viziová- Jirušová

Karel Smyczek

Olga Judlová

 

Vzpomínky- IV. část (2008)

RNDr. Božena Bachmeierová - Švejcarová

Olga Černušáková

ThMgr. Josef Volfík

Ing. Karel Coubal

MUDr. Božena Hrdličková - Kodýtková

PhDr. Karel Křesadlo

MUDr. Jitka Zapletalová - Nováková

Mgr. Olga Judlová

Ing. Ivan Gregora, CSc.

Marie Kolářová

Mgr. Dagmar Cyprisová - Fafalová

Mgr. Zdeňka Dosoudilová - Špetová

  Zapsala Olga Judlová